بررسی و تعمیر دستگاه تست پیچش پلاستیک

مقدمه

در کنار مفهوم کلی مکانیک اجسام جامد تغییر شکل پذیر، رفتار میله های تحت تأثیر بار محوری، مورد بررسی قرار می گیرد. با کاربرد روش مقطع و فرض مساوی بودن کرنش ها در کلیه تارهای طولی، رابطه ای برای تنش موجود در میله های تحت تأثیر بار محوری برقرار گردید. سپس رابطه ای برای تعیین تغییر شکل های محوری اعضا به دست آمد.در این فصل روابط مشابهی برای اعضایی که از لحاظ خارجی معین ایستایی هستند و فقط تحت تأثیر لنگر پیچشی در حول محور طولی شان قرار دارند، برقرار خواهد شد. در اینجا اعضایی مورد برسی قرار می گیرند که فقط تحت تأثیر لنگر پیچشی قرار داشته باشند.

قسمت اعظم این فصل اختصاص به مطالعه پیچش مقاطع دایره شکل توپر و توخالی دارد. پیچش مقاطع توپر دایره به طور خلاصه مورد بررسی قرار می گیرد. در عمل اعضایی که برای انتقال لنگر پیچشی به کار می روند، مثل محور موتورها و مولدهای برق و یا غیره، دارای مقطع دایروی توپر و یا توخالی می باشند. بنابراین روابطی در این فصل به دست می آیند، کاربرد عملی فراوانی دارند.

اطلاعات فایل

  • فرمت: zip
  • حجم: 5.65 مگابایت
  • شماره ثبت: 505

خرید فایل

ارسال کامنت برای پروژه بررسی و تعمیر دستگاه …

برگرفته از مقالات درخواستی

ارسال شده در